Steijaert Transport & Landbouw Graauw | Algemene Voorwaarden TLN
Steijaert Transport in Graauw vervoert dagelijks goederen door geheel Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
transport, landbouw, akkerbouw, gmp+ certificaat, vervoer, steijaert, Nederland, België, Frankrijk, internationaal, international, Graauw
2
page-template-default,page,page-id-2,hazel-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Algemene voorwaarden van Transport en Logistiek Nederland (TLN) , versie 5.0

 

 

Raadpleeg hier de laatste versie  >

 

Artikel 1 – Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen. Het eerste deel (I), artikel 2 t/m artikel 7, is van toepassing op het verlenen – door de vereniging TLN, TLN Consultancy B.V., aan de vereniging TLN of TLN Consultancy B.V. gelieerde zelfstandige rechtspersonen waaronder uitdrukkelijk begrepen deelmarktverenigingen (hierna gezamenlijk te noemen; ‘TLN’), haar ondergeschikten en/of (zelfstandige) hulppersonen, haar bestuurders (al dan niet van een binnen TLN opererende informele vereniging) – van individuele en algemene diensten zoals gedefinieerd in respectievelijk artikel 2a lid 1 en artikel 2b.
 2. Het tweede deel (II), artikel 8 t/m artikel 17, is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van informatie en faciliteiten die TLN aanbiedt via (het besloten gedeelte van) door haar geëxploiteerde websites (hierna: de “Website”). Het onderhavige artikel is van toepassing op beide vormen van dienstverlening.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van leden van TLN (hierna gezamenlijk te noemen: “Leden” of apart “Lid”) en/of afnemers (hierna: “Gebruikers” of “Gebruiker”) van de informatie en/of de faciliteiten aangeboden via de Website wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Bij gedeeltelijke onverbindendheid van deze algemene voorwaarden blijven partijen aan het overblijvende gedeelte verbonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
 5. TLN heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld, maar zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn aanvaard door TLN
 6. De rechtsverhouding tussen TLN en haar Leden is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen TLN en haar Leden kennis te nemen.
  I. Voorwaarden van toepassing op de individuele dienstverlening van TLN aan haar leden

 

Artikel 2a – Individuele dienstverlening
 1. Onder individuele dienstverlening wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; het verstrekken van (digitale) informatie, het geven van (algemeen) advies, het verlenen van ondersteuning aan Leden op individueel bedrijfsniveau en het behandelen van zaken, al dan niet tegen betaling. De mate waarin en de wijze waarop de dienstverlening wordt verstrekt wordt vastgesteld door TLN.
 2. Individuele dienstverlening wordt verricht bij vragen om advies of bijstand voor zover die in rechtstreeks verband staan met de bedrijfsuitoefening van het betreffende Lid indien en voor zover:
  a) de dienstverlening niet strijdig is met het doel van TLN en de beleidsstandpunten die door TLN worden ingenomen en;
  b) de dienstverlening binnen de capaciteitsmogelijkheden van TLN kan worden verricht.
 3. Indien een verzoek om dienstverlening niet wordt gehonoreerd, wordt dat door TLN gemotiveerd aan het Lid meegedeeld. TLN zal alsdan, indien mogelijk, verwijzen naar een externe dienstverlener in welk geval artikel 4 lid 5, 3e volzin van toepassing is.
 4. Wanneer een medewerker van een Lid zich tot TLN wendt met een verzoek om individuele dienstverlening, mag TLN uitgaan van de bevoegdheid van de betreffende medewerker om namens het Lid het verzoek te doen.
 5. Het betreffende Lid is verplicht alle medewerking te verlenen en alle informatie te verstrekken, waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat die nodig is om te adviseren of zijn belang te behartigen. TLN mag bij de dienstverlening zonder meer afgaan op de informatie van het betreffende Lid.
 6. Verzoeken om individuele dienstverlening kunnen worden geweigerd en dienstverlening kan worden opgeschort of gestaakt indien de aan TLN verschuldigde contributie niet (volledig) is voldaan.
 7. Eventueel door of namens TLN overschreden gecommuniceerde of afgesproken levertijden levert geen verzuim – als bedoeld in artikel 81 Boek 6 BW – op van TLN.
 8. Indien individuele dienstverlening wordt verleend aan niet-leden is al hetgeen is bepaald in de artikelen 1 t/m 7 van deze voorwaarden onverkort van toepassing alsof het een Lid betreft.

 

Artikel 2b – Algemene dienstverlening

Onder algemene dienstverlening wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; het verstrekken van (digitale) informatie, al dan niet via door TLN zelf opgestelde documenten en/of digitale bestanden, het geven van advies in het algemeen, het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, seminars, congressen, etc. alsmede het verwoorden en communiceren van beleidsstandpunten en het stelselmatig uitoefenen van invloed op beleidsmakers bij bestuursorganen.

 

Artikel 3 – Vertrouwelijkheid

Afhankelijk van de aard van de dienstverlening, zal TLN de door het Lid verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en aan derden geen mededeling van die gegevens doen.

 

Artikel 4 – Voorwaarden aan de dienstverlening

 1. Voor het verstrekken van informatie en het geven van een beknopt algemeen advies worden geen kosten in rekening gebracht. Voor individuele ondersteuning, de behandeling van zaken en/of het geven van een uitgebreid advies is het Lid een bijdrage verschuldigd, overeenkomstig het door TLN vastgestelde tarief.
 2. In die gevallen waarin het een dienst betreft waarvoor een bijdrage is verschuldigd zoals hiervoor bedoeld, zal TLN een opdrachtbevestiging / acceptatie zenden, waarin de te verlenen dienst nader wordt omschreven en – indien mogelijk – een vooruitzicht wordt gegeven over de hoogte van de bijdrage. Na wederzijdse acceptatie bestaat er tussen partijen een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 400 e.v. Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW). Artikel 404 Boek 7 BW wordt daarbij uitgesloten.
 3. TLN behoudt zich het recht voor om in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering de behandeling van een zaak niet aan te vangen danwel te staken indien het belang niet in verhouding staat tot de verwachte tijdsinvestering.
 4. Indien de omvang of de aard van de dienstverlening naar het oordeel van TLN daar toe aanleiding geeft, kan TLN aan het verlenen van die dienst nadere voorwaarden verbinden die zij vooraf – voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is – aan het betreffende Lid kenbaar maakt.
 5. Indien de voorwaarden die door TLN zijn gesteld, waaronder begrepen het betalen van een reeds verschuldigde bijdrage als hierboven bedoeld, niet worden nageleefd, is TLN gerechtigd de dienstverlening te weigeren, op te schorten of te staken zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding.
 6. TLN zal de door haar ten behoeve van de dienstverlening gemaakte externe kosten aan het betreffende Lid doorberekenen voor zover de noodzaak om die externe kosten te maken redelijk is. Eventuele externe kosten worden vooraf aan het Lid gemeld indien deze voorzienbaar zijn. Wanneer TLN voor de dienstverlening verwijst naar een derde komen de kosten van behandeling door die derde voor rekening van het betreffende Lid. Een en ander met inachtneming van artikel 6 lid 6.
 7. Lid verbindt zich er toe TLN te allen tijde volledig en naar waarheid te informeren en zich gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht te onthouden van initiatieven welke de uitvoering van de dienstverlening op enigerlei wijze kan beïnvloeden, tenzij in voorafgaand overleg met TLN anders is besproken.

 

Artikel 5 – Geschillen en procedures
 1. TLN is niet verplicht om een gegeven advies respectievelijk verleende ondersteuning in een procedure door te zetten.
 2. Bij geschillen tussen Leden onderling zal TLN bemiddelend optreden, indien alle bij het geschil betrokken Leden daartoe verzoeken. De betreffende functionaris van TLN kan het verzoek afwijzen, indien naar zijn of haar mening (verdere) bemiddeling niet mogelijk is, mede gelet op de omstandigheden van het geval en de standpunten die door betrokkenen reeds zijn ingenomen.
 3. TLN kan bij het niet opvolgen van een advies in het kader van afwikkeling van een (deel)geschil of een procedure (verdere) behandeling van een zaak afwijzen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
 1. De individuele en algemene dienstverlening (hierna: de “Dienstverlening”) wordt naar beste weten en kunnen verleend in het kader van een zogenaamde inspanningsverbintenis, aangezien een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd. Lid begrijpt dat met name de individuele dienstverlening een overwegend adviserend karakter kent waarbij subjectieve beoordelingsaspecten een belangrijke rol spelen.
 2. TLN is niet aansprakelijk voor eventuele schade, welke direct of indirect het gevolg is of kan zijn van de Dienstverlening, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval lid 8 van toepassing is. De omvang van de eventuele aansprakelijkheid van TLN is voorts uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag c.q. de bedragen, waarop in het concrete geval door TLN op haar beurt aanspraak gemaakt kan worden krachtens de door TLN afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag van 15% van de geaccepteerde offerte met een maximum van € 10.000,-. In geval er geen sprake is van een (geaccepteerde) offerte of de waarde van de offerte onbepaald is, is het bedrag beperkt tot eveneens € 10.000,-. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor TLN rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 89 Boek 6 BW.
 4. Indien TLN buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van ontstane schade, is TLN niet verder aansprakelijk dan zij dit zou zijn op grond van deze voorwaarden.
 5. Kan TLN ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een hulppersoon, een ondergeschikte of een bestuurder aan deze voorwaarden een verweermiddel jegens het Lid ontlenen, dan kan ook de hulppersoon, de ondergeschikte of de bestuurder, indien zij op grond van deze gedraging door het Lid wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware zij zelf partij bij de individuele dienstverlening.
 6. TLN aanvaardt bij het verwijzen naar een derde geen enkele aansprakelijkheid indien de dienstverlening door die derde om welke reden dan ook niet aan de verwachtingen van het Lid voldoet, noch indien er sprake is van een tekortkoming van die derde. Ook is TLN niet aansprakelijk indien zij het Lid heeft meegedeeld geen diensten (meer) te zullen verrichten of heeft verwezen naar de diensten van een derde en het Lid zich daarna niet of niet tijdig tot een externe dienstverlener heeft gewend.
 7. TLN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het weigeren, opschorten of staken van de dienstverlening zoals bedoeld in artikel 2 lid 6, 4 lid 2 en 4 lid 4.8. TLN is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade, hoe ook ontstaan.

 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden
 1. Facturering zal verdeeld over de looptijd van de dienstverlening plaatsvinden indien de werkzaamheden langer duren dan 1 maand, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betalingen aan TLN ter zake van verrichte werkzaamheden of verleende diensten geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze datum heeft te gelden als een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 83 sub a Boek 6 BW.
 3. Indien betaling niet is geschied met inachtneming van het bovenstaande is TLN gerechtigd om naast de hoofdsom de wettelijke rente in rekening te brengen.
 4. Wanneer het Lid ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is TLN gerechtigd buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso in rekening te brengen.
  II. Voorwaarden van toepassing op de toegang tot en het gebruik van informatie en faciliteiten die TLN aanbiedt via de Website

 

Artikel 8 – Dienstverlening via de TLN Website

TLN stelt via haar Website informatie en/of eventueel faciliteiten ter beschikking (hierna: de “Diensten”) aan Gebruikers. Deze Diensten kunnen ondergebracht worden op een besloten deel van een Website waarvoor toegang kan worden gekregen via een gebruikersnaam en/of wachtwoord.

 

Artikel 9 – Toegang en gebruik
 1. Indien toegang moet worden verkregen door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord worden deze door of vanwege TLN aan Gebruikers verstrekt. Wanneer Gebruiker een rechtspersoon is, worden de gebruikersnaam en het wachtwoord op bedrijfsniveau verstrekt, op naam van de rechtspersoon. Wanneer Gebruiker een natuurlijk persoon is, verkrijgt deze een individuele gebruikersnaam en een individueel wachtwoord op naam van de natuurlijke persoon.
 2. TLN behoudt zich het recht voor om de omvang van de toegang tot de Diensten per Gebruiker te reguleren.
 3. TLN is gerechtigd ook andere dan Leden toegang te verlenen tot de Diensten.

 

Artikel 10 – Gebruik gebruikersnaam en wachtwoord
 1. Indien Gebruiker een natuurlijk persoon is, mag de gebruikersnaam en het wachtwoord enkel worden gebruikt door de Gebruiker op wiens naam deze zijn uitgegeven. Indien Gebruiker een rechtspersoon is, mag de gebruikersnaam en het wachtwoord enkel worden gebruikt door de daartoe door de onderneming aangewezen medewerkers van Gebruiker op wiens bedrijfsnaam deze zijn uitgegeven.
 2. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn gebruikersnaam en wachtwoord door te geven aan derden of door derden te laten gebruiken. Indien een Gebruiker een redelijk vermoeden heeft dat een derde de beschikking heeft verkregen over zijn wachtwoord, dient hij zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.
 3. Gebruiker dient zorgvuldig met zijn wachtwoord om te gaan. Dit houdt in ieder geval in dat (de daartoe bevoegde medewerkers van) de Gebruiker het wachtwoord regelmatig (in ieder geval ieder kwartaal) wijzigt, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk na het uit dienst treden van een medewerker die van het wachtwoord op de hoogte was.
 4. Wanneer een (bevoegde medewerker van een) Gebruiker niet meer beschikt over zijn wachtwoord kan hij TLN verzoeken hem een nieuw wachtwoord te verstrekken. TLN zal zich ertoe inspannen Gebruiker binnen een redelijke termijn na zijn verzoek hiertoe van een nieuw wachtwoord te voorzien. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de zorgvuldigheid kan vereisen dat TLN bepaalde (onderzoeks) procedures volgt bij het toekennen van een nieuw wachtwoord. Indien Gebruiker een rechtspersoon is, dient deze zelf zorg te dragen voor afdoende communicatie binnen de onderneming teneinde te bewerkstelligen dat het juiste en/of meest recente wachtwoord bij de bevoegde medewerkers bekend is. TLN is niet aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit het feit dat geen gebruik kan worden gemaakt van de Diensten gedurende de tijd dat nog geen nieuw wachtwoord is verschaft.
 5. Indien de Website instructies bevat met betrekking tot het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord, is Gebruiker verplicht deze na te leven.
 6. Bij niet-naleving van dit artikel kan TLN Gebruiker de toegang tot het besloten deel van de Website ontzeggen, zonder dat TLN ter zake enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

 

Artikel 11 – Beschikbaarheid

TLN heeft een beperkte inspanningsplicht om de Diensten zo veel mogelijk beschikbaar en toegankelijk te doen zijn en streeft daarbij naar een beschikbaarheid van 7 dagen per week en 24 uur per dag. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan voorkomen dat de Diensten in verband met werkzaamheden, storingen of om andere redenen niet beschikbaar zijn. TLN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om specifieke Diensten tijdelijk niet beschikbaar te stellen of geheel te verwijderen indien dit naar haar oordeel gewenst is.

 

Artikel 12 – Gegevens Gebruikers
 1. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft Gebruiker toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken.
 2. Voor zover TLN persoonsgegevens verzamelt, zal TLN de regels gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. Op de inlog pagina van de betreffende Website bevindt zich een privacy statement waarin degenen wier persoonsgegevens worden verwerkt informatie kunnen vinden.
 3. TLN kan de gegevens genoemd in lid 1 en 2 in geanonimiseerde vorm gebruiken voor statistische doeleinden en om gemiddelden te bepalen, teneinde onder meer
  a. Leden in staat te stellen hun bedrijfsgegevens te vergelijken met gegevens uit de branche;
  b. op verantwoorde wijze de belangen te behartigen van het Nederlandse beroepsgoederenvervoer in het algemeen en die van haar Leden in het bijzonder.
 4. Het Lid is verplicht wijzigingen in zijn gegevens door te geven aan TLN. Een Lid dat bemerkt dat zijn verzamelde gegevens onjuist/onvolledig zijn, is verplicht dit door te geven aan TLN. In sommige gevallen kan het Lid bepaalde gegevens zelfstandig wijzigen volgens de aanwijzingen op de Website. TLN is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de onjuistheid of onvolledigheid van gegevens.
 5. TLN spant zich ervoor in te voorkomen dat onbevoegde partijen toegang kunnen krijgen tot informatie betreffende Leden. TLN is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de omstandigheid dat onbevoegden zich ondanks de beveiligingsmaatregelen toegang verschaffen tot de gegevens van een Lid.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Website en de Diensten, berusten bij TLN of de rechthebbende derde.

 

Artikel 14 – Onrechtmatig gebruik Website
 1. Gebruiker dient de instructies op de Website en de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds in acht te nemen. Bij niet naleving door Gebruiker van de voorschriften, heeft TLN het recht de toegang tot de Website en (daardoor) het gebruik van de Diensten te ontzeggen.
 2. Gebruiker dient zich te gedragen volgens de algemeen maatschappelijk geldende en aanvaarde gedragsregels op internet. Indien Gebruiker zich naar het oordeel van TLN niet aan deze gedragsregels houdt, is TLN gerechtigd de toegang tot de Website en (daardoor) de Diensten te ontzeggen.
 3. In geval TLN een redelijk vermoeden heeft van onrechtmatig of maatschappelijk onaanvaardbaar gebruik van de Website of de Diensten, is TLN gerechtigd zonder voorafgaande melding hiervan aan Gebruiker onderzoek ter zake te doen en gedurende dit onderzoek de toegang tot de Website en de Diensten te ontzeggen.

 

Artikel 15– Wanbetaling
 1. De betalingstermijn zoals genoemd in de door of namens TLN verzonden nota ter voldoening van:
  a. de contributie behorende bij het lidmaatschap,
  b. het gebruik van de Website of,
  c. het gebruik van Diensten
  is steeds een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 83 sub a Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
 2. In geval een Lid in verzuim verkeert ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van het gebruik van de Website en/of de Diensten en/of de contributie behorende bij het lidmaatschap, is TLN gerechtigd het betreffende Lid onmiddellijk de toegang tot de Website en/of de Diensten te ontzeggen.

 

Artikel 16 – Beëindiging dienstverlening via TLN Website

TLN is gerechtigd het ter beschikking stellen van de Diensten op elk gewenst moment te beëindigen, mits TLN de Leden uiterlijk 4 weken voordien van dit voornemen afdoende op de hoogte stelt. Het beëindigen van de Diensten maakt TLN op geen enkele wijze schadeplichtig.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
 1. Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de Website wordt voor eventuele onjuistheden in de informatie op de Website geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op de Website.
 2. TLN is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de onjuiste en/of niet tijdige werking van de Website en/of de Diensten.
 3. Geen enkele in de artikelen 8 t/m 18 van deze algemene voorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing in geval van schade veroorzaakt door de opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur (zoals bedoeld in artikel 37 Boek 2 Burgerlijk Wetboek) of het managementteam zelf.